Turnier Hude 12-16.08.2020

Inga Scheibel

PrüfungPferdeReiterErgebnisse
Dressurpferdeprfg. Kl.A Goldig L
V:Goldberg / MV:Damon Hill
Inga ScheibelRang 2.

Christina Stricker

PrüfungPferdeReiterErgebnisse
ReitpferdeprüfungBarberini
/ V:Ivanhoe / MV:Hohenstein

Christina StrickerRang 3.
Dressurpferdeprfg. Kl.LMiller L
V:Millennium / MV:Rosentau
Christina StrickerRang 3.

Turnier Haselünne 22.08-23.08.2020

Christina Stricker

PrüfungPferdeReiterErgebnisse
Dressurpferdeprfg. Kl.L Fabiano 97
V:Fürsten-Look / MV:Foundation

Christina StrickerRang 2.
Reitpferdeprüfung Forever 177
V:Sezuan / MV:Christ
Christina StrickerRang 3.

Inga Scheibel

PrüfungPferdeReiterErgebnisse
Dressurpferdeprfg. Kl.L Dacapo 308
V:Destano / MV:Samba Hit I
Inga ScheibelRang 4.